Vizsgakövetelmények / Tanfolyamdíjak

Írásos tájékoztató

Járművezető képzésre jelentkezők részére

A Gózan Autósiskola az alábbi tájékoztatást nyújtja Önnek képzési tevékenységéről.

Képzőszervünk a Gózan Autósiskola  néven ismert, az iskolavezető neve: Gózan Helga Réka Gyomaendrőd, Kossuth utca 18. telephelyen érhető el (tel.: 06-20/511-2883)

(Képzési Engedélyszám: BE/KV/NSIA/46/2/2006.) (Felnőttképzési ny.sz.:00404/2007.) 

Ügyfélfogadás:

helye: Gyomaendrőd, Kossuth utca 18.
Ideje:  kedd és csütörtök 16-20 óráig
Telefonon: 06-20/511-2883
E-mail: gozanhelga@gmail.com
Honlap: www.gozanautosiskola.hu

Telephely: Gyomaendrőd, Kossuth utca 18.
Választható járműtípus: Fiat Panda, Suzuki Sx4, Ford, Kia, Volkswagen polo
Motorkerékpárok: Honda, Suzuki, Yamaha és robogók

A cég formája egyéni vállalkozás. (Nyilvántartási szám: 3084186) (Vállalkozói igazolvány szám: ES143891)

A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekről – a hatályos jogszabályok figyelembe vételével szóbeli tájékoztatást nyújtok. Jogvita esetén a Szarvasi Járásbíróság, 5540 Szarvas Deák Ferenc utca 1.az illetékes.

A képzést engedélyező hatóság:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály
Címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-510-0101
email: kepzes-kghf@itm.gov.hu

A felügyeletet ellátó szerv:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály
Címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-510-0101
email: kepzes-kghf@itm.gov.hu

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya Fogyasztóvédelmi Osztálya
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Ügyfélszolgálat címe:5600 Békéscsaba, József A.u. 2-4.
Telefonszám:06-66-546-150, 06-66-546-151
A képzési tevékenységünk kiterjed „AM”,  „A1”, „A2”, „A”, valamint „B” kategóriákra.

A hatályos jogszabályok szerint:
A járművezetőket tanfolyamon kell képezni. A tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése kötelező. A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt a képző szervnek a tanulóval teljes képzési szolgáltatásra irányuló írásbeli szerződést kell kötni. Az „AM” kategóriánál 14 éven aluliaknál szülői hozzájárulás is szükséges.

A képzés helye:
Elméleti oktatás:

Gyomaendrőd, Kossuth utca 18.

Gyakorlati oktatás:

Gyomaendrőd – belterülete
Gyomaendrőd – Békéscsaba országút
Békéscsaba tanpálya és belterülete


Gyakorlati oktatásban a váltás helye a tanulóval való megegyezés szerint történik.

A tanfolyamra való felvétel feltételei és módja: Tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szüksége, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011 Kormány rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, továbbá megfelel a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet  (a továbbiakban: Rendelet)  az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 10.§. (1) bekezdés b) – c) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésben foglaltaknak.
A rendelet alapján a képzési tevékenységünkre vonatkoztatva:
A képzésben résztvevők életkora:

 •  „B” kategória 17 év
 • „AM” kategória 14 év
 • „A1” kategória 16 év
 • „A 2” kategória 18 év
 • „A” kategória 24 év

A képzésben való részvétel, valamint a vizsgára bocsátás feltétele a közbiztonsági és a közlekedésbiztonsági alkalmasság megléte. Amennyiben a képzés során következik be valamely alkalmassági feltétel hiánya, úgy saját érdekében azonnal jelezze az iskolavezetőnek.

A vonatkozó rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt:

 • akit a bíróság a járművezetéstől jogerősen eltiltott,
 • akinek a járművezetésre jogosító okmány visszavonását a szabálysértési hatóság jogerősen elrendelte, a határozatban meghatározott ideig,
 • akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,
 • akinek a járművezetése jogosító okmányát a rendőrhatóság jogerős határozatával meghatározott ideig visszavonta, a visszavonás időtartama alatt,
 • akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alá helyezett,
 • akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de utóbb ezen büntetés alól mentesítette, vezetői engedélyt csak tanfolyammentes teljes körű vizsga letételét követően kaphat.
 • Ha a bíróság vagy rendőrhatóság a járművezetésre jogosító okmány visszaadását, illetve a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság igazolását kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a járművezető ezen kötelezettségének, illetőleg az utánképzésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget nem tett.
 • A járművezetéstől eltiltás, visszavonás meghatározott kategóriára, járműfajtára történő korlátozása esetén a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság is csak az eltiltással, visszavonással érintett kategóriára, járműfajtára terjed ki.

Orvosi alkalmasság:
Melyet a körzeti orvos állít ki. Hasznos tanács:

 • I. csoportú vizsgálatot kérjen, ha csak magánszemélyként kíván járművet vezetni.
 • II. csoportú vizsgálatot kérjen, ha olyan elképzelése van, hogy gépjárművezetőként állást kíván vállalni. 

A tanfolyamra jelentkezés módja:
Jelentkezéskor érvényes személyét igazoló okmánynak és lakcímnyilvántartónak, orvosi alkalmassági vélemény valamint az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványnak kell lennie (8 ált. isk.). Amennyiben már rendelkezik vezetői engedéllyel, azt bemutatni és fénymásolatot készíteni róla. Ezek alapján tudjuk kitölteni a jelentkezési lapot, amelyet nyomtatás után kézhez kap aláírásra. Az „AM” kategória esetében nem kell orvosi, illetve alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.
Gondosan olvassa el! Ne feledje aláírni!
Érvénytelennek kell minősíteni a Vizsgaközpontnak azt a járművezetői vizsgát, amelyet a Vizsgaközpont félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve rendeletben vagy más jogszabályokban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tettek le.

A tanfolyamra jelentkezéskor le kell adni:

 • orvosi alkalmassági véleményt
 • meglévő vezetői engedélyt, járművezetői igazolványt vagy vizsgaigazolás hitelesített fénymásolatát
 • elméleti tanfolyamdíjat (aktuális ár)
 • mentességet igazoló okiratot (Elsősegély nyújtásról)
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt

 

A tanfolyam tantárgyai és kötelező minimum óraszáma, vizsgái:

  „AM” „A1” „A2” „A+” „B”
Tanf.felv.életkor és elm.vizs.é.kor 13.5/13.9 15.5/15.9 17.5/17.9 23.5/23.9 16.5/16.9
Közlekedési ismeretek 10 14 14 14 20
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek - 2 2 2 2
Járművezetés elmélete 6 6 6 6 6
Összesen elmélet 16 22 22 22 28
Járművezetés gyakorlata óra/km 10/100 16/240 16/240 26/390 29/580
Vizsgák elm., jk.,
forg
elm., jk.,
forg
elm., jk.,
forg
elm., jk.,
forg
elm., jk.

 

A tanfolyam díja: 

  „AM” „A1” „A2” „A+” „B”
Elmélet* 20 000 Ft 35 000 Ft 35 000 Ft 35 000 Ft 35 000 Ft
Gyakorlat* 4 500 Ft/óra 5 000 Ft/óra 5 000 Ft/óra 5 000 Ft/óra 4 700 Ft/óra

 

Az a tanuló, aki a kötelező elméleti órák 10%-án túl nem tud részt venni, annak pótlását az oktatóval történő megbeszélés alapján, a megegyezés szerinti időben és helyen, díjtalanul pótolhatja. Elméleti vizsgára csak az jelenthető le, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte tantermi, illetve e-learningos képzés keretén belül.
A vizsgára jelentkezéshez előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolást az e-learning képzés esetén minden esetben, tantermi képzés esetén a tanuló kérelmére az iskolavezető köteles a befejezést követő 3 munkanapon belül a tanuló részére kiadni, valamint a Vizsgaközpont részére elküldeni. 

Amennyiben a jogszabály által előírt órakeretben nem tudna sikeresen felkészülni a vizsgára, lehetőség van pótórát venni, amely a mindenkori óradíjjal megegyező.
A tanulók a képzésért fizetendő díjat közvetlenül, vagy készpénz-átutalási megbízással az iskolavezető számlájára fizethetik be.

A gyakorlati vezetést az kezdheti meg, aki sikeres elméleti vizsgát tett, és betöltötte a kategóriához szükséges jogszabályban előírt életkort.
Sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni a gyakorlati vizsgát, tehát a sikeres kresz vizsga 2 évig érvényes.
A járművezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a Vizsgaközpont által hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg.
Vezetési gyakorlat előzetesen egyeztetett időpontban történik. Az oktató és a tanuló is köteles 10 percet várni a megbeszélt időpont után. Ezt meghaladó idő után az óra elmarad.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a Vizsgaközpont részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül – a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével – a jogszabályban előírt életkornál
 • tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Forgalmi vizsgára 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján csak az bocsátható (továbbiakban: Rendelet):

 • aki a tanfolyam elméleti majd gyakorlati részét igazoltan elvégezte, (a jogszabályban előírt életkori, egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek megfelel), vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, illetve a vizsgadíjat befizette. A felmentésre jogosultak köréről kérjük, az iskolavezetőtől kérjen tájékoztatást!

Minden kategóriában elméleti vizsgára kell jelenteni a tanulót a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül és 12 hónap alatt sikeres elméleti vizsgát kell tennie, ellenkező esetben  a teljes tanfolyam ismétlése esetén tehet újabb elméleti vizsgát.

A vizsgadíjakat a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet melléklete tartalmazza:

  „AM” „A1” „A2” „A+” „B”
Elméleti díj 4 600 Ft 4 600 Ft 4 600 Ft 4 600 Ft 4 600 Ft
Járműkez. Díj 3 600 Ft 4 700 Ft 4 700 Ft 4 700 Ft -
Gyakorl.v.díj 3 600 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft

A vizsga díjának befizetése készpénzzel, illetve átutalással történik a Vizsgaközpont  pénztárában, melyről számlát állítanak ki.

Bármely vizsgaidőpont a díj befizetése után kérhető.

 

A vezetői engedély kiadása a 326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet szerint történik.

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a Rendelet 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott.

A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes Okmányiroda részére.
Vizsgaigazolást az a tanuló kaphat, aki az összes vizsgáját sikeresen befejezte és a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismeretekből tett vizsgáról szóló Igazolást bemutatta.

EÜ tanfolyam:
Helye: Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.  Kállai Ferenc Művelődési Központ
Ideje: minden páratlan hónap harmadik szerdája 17 óra.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1-je után:
  • bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
  • „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
  • „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom)
a) tengelykapcsoló-pedál (A, A1, A2, AM kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar) nélküli járművön,
b) automata sebességváltóval rendelkező járművön (amelyben nincsen tengelykapcsoló-pedál, vagy A, A1, A2, AM kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar) tette le.
Ez alól felmentést kaphat, aki a Rendelet 3. melléklet 4.1.4.2. pontban szereplő végzettségét igazolja.
Ha Ön nem jogosult mentesség igénybevételére, kérésére megszervezzük a tanfolyamot, valamint a tanfolyamot követő vizsgát is. (Külön térítés ellenében, melyről érdeklődjön az iskolavezetőtől.)

Nem magyar állampolgárok esetén vezetői engedélyt csak olyan jelölt kaphat, akinek tartózkodási helye előzőleg 6 hónapig Magyarországon volt (bejelentett lakhely), illetve EU-tagállam polgára.

A tanuló jogai és kötelességei:
A tanulónak joga van a szerződésben meghatározott feltételek mellett, a szolgáltatást igénybe venni, s szolgáltatásért a szerződésben meghatározott díjat köteles megfizetni, az abban meghatározott kedvezményeket igénybe venni.
A tanulónak joga van a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott képzési tematika szerinti megfelelő színvonalú oktatásban részesülni, a képzés sikeressége érdekében kötelessége a tőle elvárható együttműködést tanúsítani a képzés során.
Amennyiben az oktatási – tanulási folyamatban olyan nehézségei merülnek fel, amely a képzés eredményességét, valamint a szerződés teljesülését befolyásolják, az együttműködési kötelezettség keretében joga és kötelessége e képzőszerv felé jelezni.
A tanulónak joga van tanulmányait más képzőszervnél folytatni, ha az addigi igénybe vett szolgáltatások ellenértékét megfizette. A képzőszerv gondoskodik a megfelelő igazolások kiállításáról, valamint a tanuló áthelyezés 3 munkanapon belüli tanulóhoz történő teljesítéséről.
A tanuló kötelessége jelezni a képzőszerv felé, ha a képzés időtartama alatt olyan változás áll be, amely a képzés, valamint a vizsgáztatás előfeltételeinek meglétét kizárják (pl. orvosi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági alkalmatlanság).
A tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése kötelező.
Elvárt a tanulótól a gépjárművezető képzés során elsajátított igényes szakmai színvonalnak és közlekedési kultúrának az általában elvárható gondossággal és kellő figyelemmel való gyakorlása a vezetői engedély birtokában is.
A további jogok és kötelességek kérdésében a Ptk. Ide vonatkozó szakaszai az irányadóak-

A képzőszerv jogai és kötelességei:
A képzőszerv köteles a képzés helyéről, idejéről, módjáról, a vizsgáztatás menetéről korrekt módon tájékoztatni a tanulót.
A képzőszerv köteles haladéktalanul tájékoztatni a tanulót, ha a képzés időtartama alatt a tanuló képzését is érintő jogszabályváltozás, illetőleg egyéb lényeges változás áll be.
A képzőszerv köteles járművezető és gépjárművezető-képzés során munkáját a hatályos jogszabályok szerint végezni, a szerződő fél kéréseinek figyelembe vételével.
A képzőszerv jogosult az általa teljesített szolgáltatásért a szerződésben meghatározott ellenértékre.
A további jogok és kötelezettségek kérdésében a Ptk. Ide vonatkozó szakaszai irányadóak.
Polgári peres ügyekben a Szarvasi Városi Bíróság (Szarvas, Deák Ferenc utca 1.) az illetékes.

Egyéb tudnivalók:
Ha Önnek bármely okból tandíj túlfizetése van, úgy azt 8 napon belül postautalványon visszafizetjük.
Az esetleges gyakorlati díjtételváltozás a bevezetés napjától érvényes.

A számítógépek használatát (amely a vizsgára való felkészülést szolgálja) az elméleti díj költsége tartalmazza.
A kétkerekű járművek esetében a járműkezelési vizsgára való felkészülés zárt rutinpályán történik, melynek használati díját az óradíj magában foglalja. A motoros felszerelést az Iskola biztosítja (bukósisak, csizma, protektoros kiegészítők, „T” mellény, rádió adó-vevő).

Vizsgasikerességi mutató: https://www.nkh.gov.hu/mediakozpont/kiadvany/-/b/239482
Átlagos Képzési Óraszám: https://www.nkh.gov.hu/mediakozpont/kiadvany/-/b/239501
Képzési Költség: 159 500 Ft

 

Gyomaendrőd, 2020.01.01.    Gózan Helga Réka
        iskolavezető

Érdeklődni lehet
az alábbi telefon számon:
Gózan Helga iskolavezető: 06-20/511-2883
Gózan Sándor szakoktató: 06-30/402-5878

Ügyfélfogadás:
Gyomaendrőd